2015—2016学年第一学期七年级语文第一单元练习设计

    20152016学年第一学期七年级语文第一单元练习

       班级:             学号:               姓名:           

 

本试卷满分共100分,考试时间90分钟。

 

                   第一部分积累与运用(30分)

 

一、基础知识(5小题,16)

1.下列划横线字的注音完全正确的一项是:(     )(3分)

A(nì)       (hān)       攲(jí)         (dǎo)

B、怦(pēng)     (jiá)        住(dǎi)      (zuàn)

C(tān)      (zú)         诀(jué)       (chuí)

D时(shà)   依wèi)   芽(nèn)   lín

 

2.下列各组词语书写正确的一项是(  )(3分)

A.各得其所  自做主张  遮避    B.热情四溢 泼泼酒酒   惊讶

C.翻来复去 不可抗拒 分歧   D.絮絮叨叨 喜出望外  取决 

 

3.根据意思,结合本单元所学课文,写出相应词语。(6分)  

1)受到不应有的指责或待遇,心里难过。   (          )

2)形容人脸色不好。                     (          )  

3)偷偷地笑。                           (          )  

 

4.选词填空:(4分,只填序号) 

1)但是春天总算来了,我的母亲又(    )了一个严冬。

   (A、度过    B、挺过     C、熬过)

2)“要说实话……是不是拿出去卖啦?” 妈妈变得十分(     )。 

  (A、严肃    B、严厉     C、严格)

 

 二、古诗文积累2小题,共14分)

    5.古诗默写,书写要求准确、规范。(每空1分,共10分)

   1            ,不亦说乎?            ,不亦乐乎?           ,不亦君子乎?

(2)吾日三省吾身:                          ?传不习乎?

3)子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,                     

           ,七十而从心所欲,不逾矩。

(4)子曰:“               ,可以为师矣。”

    (5)子曰:“               ,思而不学则殆。”

   6.解释下列句中加点的词:(每词1分,共4分)

    1)谢太傅寒雪日內集,与儿女讲论文义(            )               

2)撒盐空中差可               )   

3)未若柳絮风起(               )                

4)陈太丘与友行(               )    

                            

                      第二部分:阅读与鉴赏(共30分)

 

三、文言文阅读  完成8-10题(10分)

  陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

 7.解释下列加点词语在文中的意思。(4分)

  1)尊君在(        )       2)去后至(        )

 (3)相而去(        )      (4)元方入门不(        )

 8.用现代汉语翻译文中画线的句子。(2分)

                                                                                 

 9.通过本文可知元方是怎样的一个孩子?元方“入门不顾”是否失礼?请谈谈你对元方这一行为的看法。(4分)

                                                                                

                                                                                

四、现代文阅读

(一)阅读下文,完成11-14题(共10分)

  ①双腿瘫痪以后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把我面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花都开了,我推着你去走走。”她总是这么说,母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地锤打这两条可怕的腿。喊着:“我活着有什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

②可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地,后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去睡不了觉。

③那天我又独自在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说,我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准备准备。”“哎呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候就爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字儿,她比我还敏感。她又悄悄地出去了。

④她出去了,就再也没回来。

    ⑤领导们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想她已经病成那样,看着三轮车远去,也决没想到那竟是永远的诀别。

    ⑥邻居家的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和那个还未成年的女儿……”

⑦又是秋天,妹妹推我去北海看菊花。黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……

10、第一段中“母亲悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。”对这句话的含义理解正确的一项是(    )(3分)

    A、 母亲充分体谅儿子的痛苦心情,所以在儿子发脾气时,悄悄躲出去,让儿子彻底发泄心中的痛苦,但又担心儿子做出“傻事”,偷偷地听着儿子的动静。

    B、母亲非常疼爱儿子,看见儿子痛苦时的举动,母亲忍受不了,悄悄躲出去,自己暗自伤心,但又怕儿子做出“傻事”,所以偷偷地关注着儿子的动静。

    C、母亲了解儿子的倔强性格,可是面对儿子瘫痪的双腿,却又无可奈何,每当儿子折磨自己时,为了不伤他的自尊心,就悄悄躲出,等着儿子恢复平静的心态。

    D、母亲理解儿子的痛苦,心疼他,但又受不了儿子“暴怒无常”的脾气,就悄悄躲出去,等着儿子恢复平静的心态。

11、对第6段中“她正艰难地呼吸着,像她那一身艰难的生活” 这句话理解正确的一项是(   )(3分)

  A、 说明了母亲的病很危险        B、 揭示了母亲不幸的命运

  C、 侧面表现了崇高的母爱        D、 揭示了母亲性格形成的主要原因

12、简要分析文中;两处景物描写的作用。(4分)

 ①窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落; 

 ②黄色的花淡雅,白色的花高洁,紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。

答:①                                                                              

    ②                                                                              

 (阅读下文,完成14-17题(10分)

 送小龟回家

 

  一把花伞下,拥挤着我、妻、五岁的儿子,还有一只小龟。这是一个温情的世界。

  小雨把夜色洗得淡淡的。街上,      (闪动、流动、跳动)着七色伞。

  儿子在我怀中,小龟在儿子怀中,而妻,则依偎在我身旁。

  那只小龟原是妻从市场买给儿子玩的。那天,儿子很惊奇很高兴地和小龟做了一天的游戏,可小龟不吃也不喝。晚上,儿子担心地问我:“小龟不吃饭,饿吗?”我想了想回答:“小龟大概想念爸爸妈妈了。”儿子听我这么说,想了想便     (要求、请求、央求)我和妈妈带着小龟去找它的爸爸妈妈。

  于是,我们一家三口在这秋雨纷纷的夜晚,带着小龟,来到了城西的河边。

  到了。我们站在河岸。妻在夜色中很妩媚,儿子很庄严。河水无语,秋雨在微风中飞舞吟唱。河上,几条捞沙的木船上亮着灯,那    (闪动、流动、跳动)的火焰映出几条汉子粗犷的脸。他们在喝酒哩。一只水鸟很孤独地在水面扇动着翅膀。

  “小龟的家在河里吗?”儿子认真地问我。

  我弯下腰对儿子说:“是的。小龟的爸爸妈妈就住在河里。”

  儿子这才小心翼冀地把小龟放在河里,轻轻向前一推:“小龟回家吧。”

  小龟缩着头一动也不动。我们耐心地等着。小龟终于伸出了脑袋,潇洒地摇摇头,像是向我们致谢,又像是向我们道别。水面出现一圈美丽的涟漪,小龟潜入水中,走了,永远地走了。

  儿子很兴奋地拥入我的怀抱,又拥入妻的怀抱,欢呼:“小龟找到爸爸妈妈啦——”

  我和妻相视一笑。我们给儿子编了一个多么动人的童话啊!我突然感动得要流泪。而妻,真的流泪了。

 

13.下列加点字注音正确的一项是(  )(2分)

涟漪  依偎  粗犷  妩媚

   A.lián yī  wēi  guǎng  wǔ          B.lián yí  wēi  guǎng  wú

   C.lián yí  wēi  kuǎng  wǔ          D.lián yī  wèi  kuǎng  wú

14.选择括号中恰当的词语,填写在文中的空白处。(3分)

15.文章结尾写“我”“要流泪”、“妻,真的流泪”,为什么?请简要回答。(3分)

16.《散步》写家庭成员之间的和谐关系,流露出对生命的使命感,强调的是一种理解和体谅的精神。

   《送小龟回家》充满童话色彩,父母陪同儿子送小龟回家,寄寓着不能人为地制造骨肉分离的思想,有一种           之情。(2分)

 

                                                            

                     第三部分:写作(共40分)

五、按要求作文:

题目:___,我很爱你

要求:

    1、先将题目补充完整(可以写人、事、物等)。

2、除诗歌外,体裁不限,可综合运用多种表达方式。

3、字迹工整、卷面整洁、不少于500字。

 

 

 

 

 

 

 


【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容
网站合作联系 邮箱:afachina_runhui@163.com/QQ:540116422/陕ICP备09001060号 © 大家之家网版权所有 /暴恐有害信息举报入口